Professionally simple.

AG’z DEV olarak, dünyamızı değiştirmek ve daha parlak bir gelecek inşa etmek için çalışan startup firmalara, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik hizmet veren, hızlı iş yapma ve ortaklarımızın büyümesini yönlendirme süreçlerinde uzmanlaşmış yeni nesil danışmanlık şirketiyiz.

İş yönetimi konusunda danışmanlık hizmeti sunan geleneksel şirketlerden farklı olarak, startup şirketlerin ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin, rekabet edebilecekleri ve hedeflerine ulaşmak için hızla değişen dünyaya adapte edebilecekleri iş geliştirme yöntemlerini, yenilikleri ve teknolojileri bir araya getiriyoruz.

DEV değerlerimiz ile hizmet veriyoruz

Diversify / Çeşitlilik

AG’z, iş dün­ya­sında, ça­lı­şan çe­şit­li­li­ği­nin öne­mi­nin ta­ma­men far­kında olan bir şir­ket­tir. İş ge­liş­tirme pro­fes­yo­nel­leri ola­rak, en yük­sek ve­rime ula­şa­bil­mek için farklı kül­tür, farklı kö­ken, farklı zih­ni­yet ve farklı bilgi bi­ri­ki­mine sa­hip ça­lı­şan­lar­dan olu­şan pro­fes­yo­nel bir ekip oluş­tur­duk. Bi­ri­kim ve ni­te­lik­le­ri­mi­zin çe­şit­li­liği sa­ye­sinde, müş­te­ri­le­ri­mize ya­ra­tıcı çö­züm­ler su­na­bi­li­yo­ruz.

Evolve / Gelişim

Her anın öğ­ren­mek ve de­ne­yim­le­mek için çok iyi bir fır­sat ol­du­ğu­nun far­kın­da­yız. Her bir ke­şif bize, ken­di­mizi eğ­itip ge­liş­tir­me­mize fayda sağ­la­ya­cak ge­ri­bil­di­rim­ler su­nar. Ça­lışma şek­li­mizi her daim beta mo­dunda tu­ta­rak, sü­rekli öğ­ren­meyi, iler­le­meyi, ki­şi­sel ge­liş­meyi ve ha­yat­tan tec­rübe edi­ne­rek ça­lış­mayı be­nim­ser ve ka­bul ede­riz. Bu yak­la­şımla, müş­te­ri­le­ri­mi­zin di­ji­tal iş dün­ya­sı­nın hı­zına ye­tiş­me­le­rine yar­dımcı olu­ruz.

Virtualize / Sanallaştırma

Sa­nal iş ya­pı­sını sa­dece kendi da­nış­man­lık ve iş çö­züm­le­ri­mizde be­nim­se­mekle kal­mı­yor, bu fır­satı müş­te­ri­le­ri­mize de su­nu­yo­ruz. İçinde bu­lun­du­ğu­muz di­ji­tal çağda, her ge­çen gün daha çok iş yeri, ve­rimli ça­lı­şan sa­nal ekip­ler kur­duğu için, biz de müş­te­ri­le­ri­mi­zin sa­nal iş gü­cü­nün avan­taj­la­rını be­nim­se­me­le­rine yar­dımcı olu­yo­ruz.

Visualize / Görselleştirme

İş­leri ba­sit­leş­tir­mek, gör­sel­leş­tir­mek, an­la­şı­lır­lı­ğını ve bağ ku­rul­ma­sını ko­lay­laş­tır­mak ko­nu­sunda uz­ma­nız. İşi­mi­zin her aşa­ma­sında en yeni gör­sel­leş­tirme araç­la­rın­dan fay­da­lan­ma­nın ge­rek­li­li­ğine ina­nı­yo­ruz. Müş­te­ri­le­ri­miz, or­ga­ni­zas­yon­la­rı­nın hem ni­te­lik­sel hem de ni­ce­lik­sel ya­pı­lan­ma­sı­nın ana­lizi için, iş ge­liş­tir­me aracı ola­rak bi­zim gör­sel kom­po­zis­yon­la­rı­mız­dan fay­da­lan­mak­ta­dır­lar.

Ayman Ghoneam, işine büyük bir enerji, yaratıcılık ve adanmışlıkla yaklaşan, yetenekli bir iş adamı. Dürüstlüğü ve doğruluğu, sektörde ender bulunan özellikler ve bu özellikleriyle çıtayı çok yükselttiği söylenebilir. Onu risk ve inovasyon konusunda heyecanlı ve istekli, güvenilir bir kaynak olarak görüyorum. Çalıştığı herkese tevazu, heyecan ve ilgiyle yaklaşan bir lider Ghoneam. İş zekası muhteşem; bir fırsatın işe yaraması için ne yapmak gerektiği hususundaki kavrayış ve akla çok genç yaşta sahip olmuş. Onunla tekrar çalışmak için sabırsızlanıyorum.

Ahmad El Nashar

Organizasyon Geliştirme Danışmanı, August Public

Gülen Oktar tam anlamıyola bir takım oyuncusu. Hayli titiz ve dikkatli, bir projeyi farklı özgünlük kademelerinde, en küçük halinden en gelişmiş haline doğru yönetme konusunda oldukça başarılı. Büyük resimden, küçücük ayrıntılara kolaylıkla geçebilmeyi her zaman aynı ‘yapabilirim’ davranış biçimi ile sürdürebiliyor. Esas bir takım oyuncusu gerektiren, herhangi bir projeye, kendisini şiddetle tavsiye ederim.

Burak Babacan

Yapay Zeka İnovatörü ve Girişimci

Ayman Ghoneam ile muhtemelen sosyal medyadaki en büyük ve en ileri teknoloji projelerden birinde çalışma fırsatı buldum. Gururla söyleyebilirim ki, Ayman profesyonel pazarlama standartlarının çok ötesine yol alan, genç ve tutkulu bir pazarlama uzmanı. İnovasyon ve değişim için inanılmaz bir enerji ve isteğe sahip; onunla çalışmak gerçekten çok heyecanlı ve mücadeleciydi.

Sabina Babayeva

Program Direktörü, Hackquarters

Kültürel mirasını geleceğimize bağlayan bir köprü, Ortadoğu ve Afrika’nın yeni merkezi olan

İstanbul’dayız

Müşterilerimizden bazıları

Müşterilerimizin konumları

hizmet vermiş olduğumuz müşteriler

tamamlanan projelerimiz