Gelişim bizim için sadece bir kelimeden ibaret değil; ekibimizi harekete geçiren bir değerler dizisi.

Diversify / Çeşitlilik

Son yıllarda yapılan bir araştırma, çeşitliliğin iş ortamına çok olumlu bir etkisinin olduğunu açığa çıkardı. Farklı geçmiş ve birikimlere sahip ekiplerin gerçekleri değerlendirme ve tarafsız kalabilmeye daha yatkın oldukları kanıtlandı. İş dünyasında, farklı çeşitliliklere sahip takımlar, iş arkadaşlarının kendi potansiyellerini keşfetme, düşünme biçimlerini geliştirme ve yaratıcılıklarını artırmalarına yardımcı oluyorlar.

Bilim insanları, farklı çeşitliliklere sahip ekiplerin karar verme sürecinde, homojen yapıda çalışan kişilerden daha etkili çalışabileceğini, çünkü bilgiyi daha dikkatli işlediklerini söylüyorlar. Bu nedenle, ofis ortamlarında çeşitliliği artırmaya çalışmak sadece karizmatik bir imaj çizmek amacıyla atılan bir “insan kaynakları adımı” değil; aynı zamanda akıllıca verilmiş bir iş kararıdır.

AG’z DEV, bu potansiyelin tamamen farkında. İş geliştirme profesyonelleri olarak, en yüksek verime ulaşabilmek için çeşitli zihniyet, kültür, köken ve bilgi birikimine sahip insanlardan oluşan profesyonel bir ekip kurduk.

Sonuç olarak, AG’z takımının uzmanlığı ve yeni iş konseptlerine ve teknolojilerine yüksek adaptasyon kabiliyetinin yanı sıra ekibin birikim ve niteliklerinin çeşitliliği, müşterilerimizin işlerine yaratıcı çözümler getiriyor.

Çeşitlilik açık fikirlilik; açık fikirlilik ise yaratıcılık getirir.

Evolve / Gelişim

Rekabette kalabilmek için, işin sürekli yenilenmeye ve gelişmeye devam etmesi hayati önem taşır. Dijitalleşme ve sanallaşma çağında, kapasitelerini artırmak ve rakipleriyle yarışabilmek için iş modellerinin yenilikleri takip etmesi; buna bağlı olarak kendilerini, ürünlerini ve hizmetlerini dönüştürmeleri gerekir. Eğer organizasyonunuz 21. yüzyılın gerisine düşer, inovasyonu görmezden gelir ve sürekli değişimin hızına yetişemezse, gelecek birkaç yıl içinde yitip giden şirketler arasına karışması muhtemeldir.

Öyleyse nereden başlamalı? İlk adımlarınız ne olmalı?

Yapılan araştırma ve deneylere göre harekete geçmeniz gereken dört adım var:

  • Süreç optimizasyonu (süreci en iyi seviyeye getirme)
  • Ürünün/hizmetin dijitalleştirilmesi
  • Çalışan görevlendirme
  • Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi

Çalışma şeklimizi her daim beta modunda tutup, sürekli öğrenmeyi, ilerlemeyi, kişisel büyümeyi ve hayattan edindiğimiz tecrübeleri benimsiyoruz. Müşterilerimize vereceğimiz en iyi tavsiye, ilk başta değişimi kabul etmeyi ve beta modunda kalmayı öğrenmeleridir. AG’z olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını özümseyip, 21. yüzyıl iş dünyasına ayak uydurmaları için önceliklerini yeniden tasarlayarak, onlarla ortaklık kuruyoruz.

Hayatta değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.

Virtualize / Sanallaştırma

Eğer startup şirket veya küçük ya da orta ölçekli bir işletme kuruyorsanız, zaman, bütçe veya başka kısıtlamalar nedeniyle, bünyenizde çalıştırmak üzere nitelikli ve deneyimli profesyonellere erişim sağlayamayabilirsiniz. Hatta, işleri büyütme ve kazançla alakalı stratejik konulara zaman bırakmayan günlük operasyonel işlerin fazlalığından da şikayetçi olabilirsiniz.

Dijital çağ ile birlikte, küçük ve orta ölçekli, yenilikçi firmalar, iş gücü ihtiyaçlarına daha etkili çözümler aramaya başladılar. Yeni dünyanın yeni işçi sınıfı dijital çağda doğup, iş dünyasına atılmaya başladıkça, lokasyondan bağımsız, daha verimli çalışabilecekleri işler seçtiklerini fark ettik. Bu eşsiz nesil, girişimci ve teknoloji sever ruhunu, kendine özgü, eşsiz bir yaşam tarzıyla tamamlıyor ve ulusal trendlerden ziyade global trendleri takip ediyor. Gelişmiş teknoloji ve online raporlama sistemleri sayesinde, sanal çalışanlar ve şirket sahipleri günümüzde teknolojinin verimi artırdığı, zaman ve maliyet uygunluğunun gözetildiği, daha az koşturmalı iş ortamlarında çalışabiliyorlar.

Sanal profesyonellerle çalışmak, freelance çalışanlarla iş yapmaktan daha farklıdır, çünkü sanal profesyonel daha düşük bir bütçeyle, şirket bünyesinde çalıştırdığınız bir eleman gibidir. Sanal çalışan, ekibinizin kendisini işine adamış bir üyesi olarak, teknolojinin desteklediği sistematik bir biçimde sizin için uzaktan çalışır.

AG’z olarak, sanallaşmayı sadece kendi danışmanlık işlerimizde ve işe alımlarımızda benimsemekle kalmıyor, müşterilerimize de bu fırsatı sunuyoruz. Her geçen gün daha çok iş sahibinin uzaktan çalışan sanal ekipler kurduğu bu dijital çağda, müşterilerimizin sanal iş gücünün avantajlarından faydalanmalarına yardımcı oluyoruz.

Verimi artırmanın yolu sanallaştırmadan geçer.

Visualize / Görselleştirme

Geçtiğimiz iki yıl içinde, tüm insanlık tarihinden daha fazla veri oluşturulduğunu biliyor muydunuz?

Görselleştirmeyi biz iş geliştirme profesyonelleri için önemli kılan; her gün baş etmek durumunda kaldığımız verilerin miktarı. Eğer görselleştirmeden faydalanmayı ve onu önceliklendirmeyi temel değerlerimizden biri olarak görüp, işimizde uygulamazsak; bu çok büyük miktardaki veriyi işlemek, değerlendirmek, kavramak, tasarlamak, geliştirmek, açıklamak ve gerçekleştirmek bütün ömrümüzü alır. İşleri müşterilerimiz için daha kolay, anlaşılır ve daha güçlü hale getirmek için iyi tasarlanmış veri grafiklerinden ve görsellerden yararlanırız.

Sabit, hareketli ve interaktif görsel kompozisyonlarla, veriyi, kapsamlı bir taslaktan bir dakikalık figürlere, detaylı bir şekilde ortaya koyarız. Profesyonel veri ve bilgiyi görselleştirme; müşterilerimizin figürleri, sayıları ve trendleri anlamalarının yanı sıra veriler arasında bağlantı kurmalarına ve stratejik kararlar vermelerine de yardımcı olur. Müşterilerimiz, organizasyonlarının hem niteliksel hem de niceliksel yapılanmasının analizi için, iş geliştirme aracı olarak bizim görsel kompozisyonlarımızdan faydalanırlar.

İşleri basitleştirmek, görselleştirmek, kolay anlaşılır ve bağ kurulur kılmak konusunda uzmanız. İşimizin her aşamasında, en yeni görselleştirme araçlarından faydalanmak gerektiğine inanıyoruz. AG’z olarak, infografik araçlardan ziyade veri analizleri kullanarak görsel oluşturuyoruz.

Gerçekleştirmek için görselleştirmek gerekir.

Vizyon

Or­ta­doğu ve Ku­zey Af­rika’da, ye­ni­likçi start­up şir­ket­ler ve kü­çük ve orta öl­çekli iş­let­me­ler için, sa­nal iş ge­liş­tirme or­tak­lı­ğında li­der ol­mak.

Misyon

İno­vas­yonu, ge­le­nek­sel ol­ma­yan da­nış­man­lık yak­la­şı­mıyla bir araya ge­ti­ri­yo­ruz ve müş­te­ri­le­ri­mize, iş­le­rini daha iyi ya­pa­bil­me­leri için şir­ket­le­rinde ih­ti­yaç duy­duk­ları de­ği­şimi ya­rat­ma­ları ko­nu­sunda yar­dımcı olu­yo­ruz. Mis­yo­nu­muz; iş ge­liş­tirme alt­ya­pı­ları ku­ra­rak veya var olan ya­pı­ları ge­liş­ti­re­rek, iş dün­ya­sın­daki ba­şa­rı­nıza ve bü­yü­me­nize hız ver­mek, ve­rim­li­liği ar­tır­mak ve de­ğerli kay­nak­la­rı­nızı ko­ru­mak.

Felsefe

  • Ya­lın ol­mak, çünkü esas ze­ka­nın ya­lın­lıkta yat­tı­ğına ina­nı­yo­ruz.
  • Ve­rimli ol­mak, çünkü ni­ce­li­ğin de­ğil, ni­te­li­ğin önemli ol­du­ğuna ina­nı­yo­ruz.
  • Atik ve be­ce­rikli ol­mak, çünkü ha­yatta de­ğiş­me­yen tek şeyin de­ği­şi­min ken­disi ol­du­ğuna ina­nı­yo­ruz.
  • Çe­şit­li­liği gö­zet­mek, çünkü gü­cün ben­zer­likte de­ğil, fark­lı­lık­larda yat­tı­ğına ina­nı­yo­ruz.