İş geliştirme ortağınız

İş dünyasında devrim yaratma yöntemlerimizi (katma değerlerimiz) aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  • Müşterimizin işinin ölçeklenebilirliğini yönetebilen çeşitli iş zekasına sahip profesyonellerimiz aracılığıyla yaratıcı çözümler geliştirmek
  • Beceri, çeviklik ve yineleme metodunu vurgulayarak ortaklarımızın iş hedeflerini karşılamak
  • Dünyadaki inovasyon devrimine uyum sağlamak ve ortaklarımızın işlerine değer katmak
  • Fikir ve konseptleri açıklığa kavuşturmak; onları basitleştirmek, görselleştirmek, kolay anlaşılır ve bağ kurulur hale getirmek
  • Sanal çalışma yöntemini benimseyerek, yüksek kalitede düşük maliyetli çözümler önermek

Nasıl hizmet veriyoruz?

Analiz ve pazar içgörüleri

Sektör analizinden saha araştırmasına, gereken özenden pazar içgörüsü raporlamasına, ekibimiz işinizin dış dünyadaki dinamiklerini stratejik karar verme sürecini destekleyecek biçimde kavramanıza yardımcı olur.

İş ve finansal modellemeler

Esnek iş modelleri kurmak ve bunlara yeni bir şekil vermekten finansal modeller yaratmaya, fizibilite çalışmalarından harekete geçmeye kadar, ekibimiz, işinize en uygun stratejiyi basit ve pratik şekilde geliştirmenize destek olur.

Marka kimliği oluşturmak

Görsel grafiklerden farklı dillerde marka içeriği oluşturulmasına, marka profilinden web sitesi geliştirmeye, ekibimiz, katma değerinizi ilgi çekici bir şekilde ortaya koyan ve hedef kitlenizle bağ kurma olasılığınızı artıran bir marka görünümü yaratmanız için çalışır.

Proje yönetimi

Yeni bir proje girişiminden yeni bir işe, yenilikçi startup’lardan alt kuruluş ve şubelere, ekibimiz, kuruluş aşamasından profesyonel operasyon ekiplerine dağıtılmasına kadar işin farklı süreçlerinde deneyim sahibidir.
l

Pazarlama, medya ve içerik yönetimi

Pazarlama profesyonellerimiz; içerik üretiminden içerik dolaşımına, online mecralardan çevrimdışı kaynaklara, hedef kitlenize nasıl ulaşacağınız ve marka değerinizi ve mesajlarınızı onlarla nasıl paylaşacağınız konusunda doğru bilgi sahibidir.

Yönetici araştırması

Kurduğunuz işi yürütecek doğru profesyoneller bulmak, işin çok hassas bir aşamasıdır. Ekibimiz, pozisyonun rolleri ve sorumluluklarına en uygun adayı seçmenizi sağlar.

Rekabet etme yöntemlerimiz

Uygunluk

Sı­fır sa­bit ka­zanç üze­rine ku­rulu iş mo­de­li­miz, ço­ğun­lukla tek­lif­le­ri­mi­zin ma­li­ye­tini, pi­ya­sa­daki ra­kip­le­ri­mi­zin sun­duk­la­rın­dan %30–40 daha dü­şük kı­lı­yor; işin ni­te­liği ise aynı olu­yor.

Yaratıcılık

AG’z, iş dün­ya­sın­daki çe­şit­li­li­ğin öne­mi­nin ta­ma­men far­kında olan bir şir­ket­tir. İş ge­liş­ti­ri­ci­ler ola­rak, en yük­sek ve­rime ula­şa­bil­mek için çe­şit­li zih­ni­yet, kül­tür, kö­ken ve bilgi bi­ri­ki­mine sa­hip in­san­lar­dan olu­şan pro­fes­yo­nel bir ekip oluş­tur­duk. AG’z eki­bi­nin işinde yet­kili ve do­na­nımlı ol­ması, yeni iş fi­kir­leri ve tek­no­lo­ji­lere yük­sek adap­tas­yon ka­bi­li­ye­ti­nin yanı sıra ta­kı­mın bi­ri­kim ve ni­te­lik­le­ri­nin çe­şit­li­liği, müş­te­ri­le­ri­mi­zin iş­le­rine ya­ra­tıcı çö­züm­ler ge­ti­ri­yor.

Beceri

İş dün­ya­sın­daki ino­vas­yon dev­rimi do­la­yı­sıyla, müş­te­ri­le­ri­miz için de­ğerli olana uyum sağ­la­ya­bi­le­cek ka­dar es­nek ol­ma­mız ve bu de­ğeri iş­le­rine kat­ma­mız ge­rek­ti­ğini bi­li­yo­ruz. Ça­lışma şek­li­mizi her daim beta mo­dunda tu­tup, sü­rekli öğ­ren­meyi, iler­le­meyi, ki­şi­sel bü­yü­meyi ve ha­yat­tan edin­di­ği­miz tec­rü­be­leri önem­si­yo­ruz. Yük­se­len trend­lerle öz­deş­lik ku­rup, on­lar üze­rin­den ha­re­kete ge­çi­yor; dün­ya­nın her ye­rin­den kat­kı­la­rını sağ­la­yan yeni ne­sil, sa­nal, kap­samlı eki­bi­mizle hızlı veri pay­la­şımı sağ­lı­yo­ruz.

Sadelik

Veri gör­sel­leş­tirme doğru ya­pıl­dığı za­man, kar­şı­lıklı bağ­lan­tı­ları, trend­leri, ay­kırı de­ğer­leri, mo­del­leri ve iş ko­şul­la­rını ta­nım­la­maya yö­ne­lik bü­yük oran­lar­daki veri ana­lizi için et­kili bir yol­dur. Fi­kir­leri sade hale ge­tir­mek, gör­sel­leş­tir­mek, ko­lay an­la­şı­lır kıl­mak ve bağ ku­rul­ma­sını sağ­la­mak ko­nu­sunda uz­man olan AG’z ekibi, yeni bir iş dili hiz­meti su­na­rak ope­ras­yo­nel ak­ti­vi­te­ler ve iş ak­ti­vi­te­leri ara­sın­daki iliş­ki­leri ve mo­del­leri gör­sel­leş­ti­re­bi­lir.